อัลบั้มภาพ "เวทีประชาคมเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลแหลมทอง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เวทีประชาคมเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลแหลมทอง ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ) 
เวทีประชาคมเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลแหลมทอง เพื่อให้การดำเนินงานเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในระดับหมู่บ้านชุมชนสู่ระดับประเทศโดยมีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)ระดับท้องถิ่นในการจัดเวทีประชาคมเสริมสร้างความรักความสามัคคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในระดับหมู่บ้านและตำบลสู่ระดับประเทศ จึงให้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ทางเทศบาลแหลมทอง ได้จัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้านตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวแรด และหมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ณ ศาลาประชาคม 18.00-22.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 2 บ้านหนองจาน ณ ศาลาประชาคม 18.00-22.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร และหมู่ที่ 5บ้านหนองลูกควาย ณ ศาลาประชาคม 18.00-22.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 9 บ้านโคกลอย และหมู่10 บ้านรวงทอง ณ ศาลาประชาคม 9.00-12.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแกและ หมู่ที่ 7 บ้านโคกลุงกราด ณ ศาลาประชาคม 18.00-22.00 น.