สภาพทั่วไป
 
          
ทำเลที่ตั้งตำบล    สถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง  ตั้งอยู่เลขที่  144  หมู่ที่  3 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  มีเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ
หนองบุญมาก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย -  เดชอุดม  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
    
ทิศเหนือ    ติดต่อตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด TB  082384 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบ่งเขตตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก กับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย ผ่านโคกเปล้า คลองน้ำ บริเวณพิกัด TB 144367 ถึงถนนบ้านหนองหัวแรตไปตามถนนบ้านหนองหัวแรต – สารภี  ถึงบริเวณพิกัดTB 181345 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่   อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านหนองหัแรต – สารภี ถึงบริเวณพิกัด TB 181345 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนสายสารภี – ไทยเจริญ ถึงบริเวณพิกัด TB 174322 ถึงจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริเวณพิกัด TB 170310   รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ  4 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหนองหัวแรต  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดมบริเวณกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริเวณพิกัด TB  170310 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม ผ่านคลองสารเพชร บ้านแหลมทอง สิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 12 บริเวณพิกัด TB 075331 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลละลมใหม่พัฒนา  ท่าเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม บริเวณกิโลเมตรที่  12 บริเวณพิกัด TB 075331 ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสายแปลงอพยพเข้าพื้นที่ทำกินของแปลงอพยพ ไปตามถนนลูกรังผ่านอ่างเก็บน้ำทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงคลองยางบริเวณพิกัด TB 082384  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร

เนื้อที่   เทศบาลตำบลแหลมทองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  37,640.625  ไร่  หรือ 60.225  ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ      พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลแหลมทองเป็นที่ดอนและที่ราบสูง  ซึ่งลาดอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  แต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ดังต่อไปนี้


หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่

อันดับ
1
บ้านหนองหัวแรต 5,029 1
2
บ้านหนองจาน 3,498 8
3
บ้านแหลมทอง 3,810 3
4
บ้านคลองสารเพชร 3,781 4
5
บ้านหนองลูกควาย 3,811 2
6
บ้านหนองสะแก 3,756 5
7
บ้านโคกลุงกราด 3,580 6
8
บ้านโพธิ์ณรงค์ 3,400 9
9
บ้านโคกลอย 3,579 7
10
บ้านรวงทอง 3,393 10