สภาพทางสังคม
 
   
การศาสนา  ประชาชนในตำบลแหลมทอง  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  4  แห่ง คือ

1.  วัดบ้านหนองหัวแรต        ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองหัวแรต     หมู่ที่ 1  
2.  วัดบ้านแหลมทอง          ตั้งอยู่ที่  บ้านแหลมทอง         หมู่ที่ 3  
3.  วัดบ้านหนองลูกควาย       ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองลูควาย      หมู่ที่ 5
4.  วัดบ้านหนองสะแก         ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสะแก        หมู่ที่ 6      
    
การศึกษา

ในพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมทอง  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  และโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 1 โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านหนองสะแก 

       เทศบาลตำบลแหลมทอง  ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป 

ด้านสาธารณสุข

ตำบลแหลมทองมีสถานบริการพยาบาลจำนวน  1  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยหนองหัวแรต  
การบริการ
1)    ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2)    ด้านทันตกรรม
3)    วางแผนครอบครัว
4)    รับฝากครรภ์
5)    การให้วัคซีน
6)    งานแพทย์แผนไทย
7)    คลีนิคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเคลื่อนที่
8)    งานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
9)    ดูแลสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก

เขตปกครอง     รวม 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวแรต ผู้ปกครอง  นายโบตัน   คงสืบชาติ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองจาน ผู้ปกครอง  นายประณีต   ชาวป่า ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ผู้ปกครอง  นายสมาน  ลาสามา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านครองสารเพชร ผู้ปกครอง  นายเข็มทอง  จันสีดา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย ผู้ปกครอง  นายสนัด  ปลอดกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ผู้ปกครอง  นายชา   ด้วงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูงกราด ผู้ปกครอง  นายเชื่อ  ผันดอนดู่ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ ผู้ปกครอง  นายเส็ง  เซียงนอก กำนันตำบล
หมู่ที่ 9 บ้านโคกลอย ผู้ปกครอง  นายเจริญ  ด้วงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านรวงทอง ผู้ปกครอง  นายอดิศักดิ์   กลีบกลาง ผู้ใหญ่บ้าน