ประวัติความเป็นมา
 
    ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลแหลมทอง
   
      เดิมตำบลแหลมทองเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของตำบลสารภี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  และเมื่อหนองบุนนากได้จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ตำบลสารภีจึงแยกเป็นสองเขต  การปกครอง  โดยเขตการปกครองที่อยู่ใกล้พื้นที่ตำบลไทยเจริญได้ขึ้นกับตำบลไทยเจริญ  และส่วนที่อยู่ใกล้ตำบลสารภีก็สังกัดตำบลสารภี ภายหลังจากนั้นไม่นานตำบลแหลมทอง จึงได้แยกตัวจากตำบลไทยเจริญ จัดตั้งเป็นตำบลแหลมทองตามชื่อของหมู่บ้านในตำบล

        เทศบาลตำบลแหลมทองได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง  เป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551  ตามประกาศกระทรวงมหาไทย  ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 ธ.ค 2542 เทศบาลตำบลแหลมทอง 

มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมสัญญาหรือการก่อหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ  ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี