สภาเทศบาล
 
 
นายสง่า ดินกระโทก
ประธานสภา
เทศบาลตำบลแหลมทอง
นายประจวบ เพ็ชรดอน
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลแหลมทอง
.
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแหลมทองเขตเลือกตั้งที่ 1
นายอรรถพล วงศ์กีรติจินดา
นายวิชิต ด่านกระโทก
นายสมโชค สุขเกษม
นายสง่า ดินกระโทก
นายพุฒ แก้วอุดร
นายประเสริฐ ต่อมกระโทก
.
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแหลมทองเขตเลือกตั้งที่ 2
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
นายอภิรักษ์ มีไม้ดี
นายประพันธ์พงษ์ ยังทะเล
นายยนต์ เที่ยงกระโทก