คณะผู้บริหาร
 
นายพีระพล พุฒดอน
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง
นายทองแดง เมืองแก
รองนายกเทศมนตรี
นายนพ เที่ยงกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
นายอดิศร สร้างกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รุ้งจรัสป์ ชาญติยะบุตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี