สำนักปลัด
 
 
นางกัญญา ซอสูงเนิน
นักบริหารงานเทศบาล
ปลัดเทศบาล
นางสาวจีราภรณ์ สารศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจินตนา ชาวป่า
บุคลากร
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นางสาวอัญชลี คิดรอบ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรพร ผันกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกประกาศิต หมื่นชั่ง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายมนตรี สมสะอาด
นิติกร
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรจรินทร์ เสนนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรพงษ์ กรวยสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุภาพ ด้านกระโทก
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายถวัล ฉิมโพธิ์กลาง
นักการภารโรง
นางบุญสม ฉิมโพธิ์กลาง
แม่บ้าน