กองคลัง
 
 
นางเพ็ญประภา สถิตรัมย์
นักบริหารงานคลัง
นางสาวพัทชรี เรืองศรีชาติ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางภัชรินทร์ การถาง
นักวิชาการพัสดุ
นางนิตยา เดชา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางธัญญรัตน์ รุ่งศิริธนวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ว่าง
คนงานทั่วไป