กองช่าง
 
 
นายเอนก พันธุ์ศรี
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้ากองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายธนันท์ธร เพ็ญมาก
นายช่างโยธา
นายวิทูร คร่อมกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอารี อนุชานุรักษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีระพงษ์ ป้อมทะเล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวรัชนีกร ทอนกระโทก
พนักงานทั่วไป