กองการศึกษาฯ
 
 
นางเกษมศรี นาคมณี
หัวหน้ากองการศึกษา
นายปฏิภาณ ปรนกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัฒชรี กังสันเทียะ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางวนิดา พุทธจง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสุนทรี วงศ์กีรติจินดา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางศิรินาถ ด่านกระโทก
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวนันทัชพร ปลอดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ