กองสาธารณสุขฯ
 
 
นางศุภิสรา คงเสถียรพงษ์
หัวหน้ากองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
นางศุภิสรา คงเสถียรพงษ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
นางสาววิวัลย์ ทุ่งกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวินัย กล่ำกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ประจำรถเก็บขยะ
นายลม่อม นานอก
พนักงานจ้างทั่วไป
ประจำรถเก็บขยะ
นายคัมภีร์ ดินกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป
ประจำรถเก็บขยะ
นายอนันต์ กริบกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป
ประจำรถเก็บขยะ
นายเกื้อ ไวงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
ประจำรถเก็บขยะ