นโยบายการบริหารงาน
 
   
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมทอง
    
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมทอง  ได้กำหนด นโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมทอง  ดังนี้

    1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปรับปรุงระบบประปา  ถนน  สะพาน  ไฟฟ้า  รางระบายน้ำ  ภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
    2.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  อุปกรณ์ การเรียน การสอน  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
    3.ด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  และสนับสนุนการจัดทำ เกษตรกรรมตามแนวทฤษฏีใหม่  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายของครอบครัว  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแหลมทอง  เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
    4.ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   เสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  จัดให้มีมาตรฐานที่รวดเร็ว  ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีส่วนสุขภาพในชุมชน
    5.ด้านกีฬา และนันทนาการ  สร้างสนามฟุตซอลทุกหมู่บ้าน  ปรับปรุงสนามกีฬาส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย
    6.ด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริม  ดูแลสวัสดิการให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ  และผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีรถกู้ชีพและรถพยาบาลพร้อมรถสายตรวจของเทศบาล เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
    7.ด้านการเมือง การบริหาร  ส่งเสริมพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมทอง  และส่งเสริมบุคลากรระดับ   ได้อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  ภายใต้ระบบประชาธิปไตย ในระบบสภาท้องถิ่น  โดยบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตำบลแหลมทอง